خدمات دامین


دامنه های قابل ثبت

دامنه هزینه ثبت هزینه تمدید هزینه انتقال سفارش
دامنه
com هزینه ثبت1.2 هزینه تمدید1.21 هزینه انتقال1.21 سفارشسفارش دهید
.NET هزینه ثبت160000 تومان هزینه تمدید240000 تومان هزینه انتقال سفارشسفارش دهید
.ORG هزینه ثبت160000 تومان هزینه تمدید240000 تومان هزینه انتقال سفارشسفارش دهید
.ORG هزینه ثبت160000 تومان هزینه تمدید240000 تومان هزینه انتقال سفارشسفارش دهید